top of page

ABSTRACTS

4

Bemanningsenhet inom barn-

och ungdomshabiliteringen Skåne

- Varför, Hur, Utfall.

Charlotte Olofsson

PAAQ - en självskattningskala som mäter psykologisk flexibilitet hos föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning.

 

Tiina Holmberg Bergman,  Annika Sandred

Stresshantering för ungdomar med autism - Utvärdering av metoden NeuroACT på barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.

Sanna Nyberg

Genomförbarhet och effektivitet av internetförmedlad intervention för föräldrar till barn med funktionsnedsättning (I-Navigator ACT).

Elina Renhorn

Ridfysioterapi. En forskningsöversikt över fysioterapeutisk hästunderstödd behandling för barn och unga med rörelsenedsättning.

Katarina Lauruschkus

Instrument för bedömning av kommunikativ utvecklingsnivå hos personer inom habiliteringen: en litteraturstudie av reliabilitet och validitet.

Anna Nyman

Ögonstyrningsteknik för att undersöka kognitiva funktioner hos personer med flerfunktionsnedsättning.

Helen Lindner

Positionering som intervention för barn, unga och vuxna med omfattande rörelsenedsättningar.

Katarina Lauruschkus, Maria Rosengren

12

Långtidsuppföljning av personer med cerebral pares. Förändring av gångförmåga och förekomst av intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi.

Are Mellblom

Hälsohjulet – en transdiagnostisk insats för att förbättra levnadsvanor och hälsa hos personer med funktionsnedsättning.

Douglas Sjöwall

Vuxenhabiliteringens basprogram för patienter med autism.

Ulrika Thydell, Gertrud Lillieroth

Att göra blir lättare med CO-OP Approach.

Caisa Hofgren, Lena Bergqvist

13

En systematisk litteraturöversikt över utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Magnus Ivarsson

14

Psykisk ohälsa, välbefinnande och delaktighet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar: den longitudinella studien i forskningsprogrammet CHILD-PMH.

 

Magnus Ivarsson, Jennifer Gothilander

15

En webbhandbok för föräldrar med autism: asdforalder.se.

Elisabet Norman Claesson

16

Dynamisk ståträning för barn och unga med omfattande rörelsenedsättning.

Katarina Lauruschkus

17

Konsistensanpassning för personer med dysfagi: Översättning och kulturell anpassning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI).

Sara Dahlström

18

Psykometrisk utvärdering av Parental Stress Scale (PSS) - ett mått på föräldraskapsrelaterad stress - i familjer med och utan funktionsnedsättning.

Therese Lindström

19

Brottskarakteristik och brottspåföljder hos personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning som genomgått rättspsykiatrisk undersökning - en populationsbaserad registerstudie.

Hanna Edberg

20

Barnrättsarbetet inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

Johanna Påhlstorp

21

Dags att sluta vuxengissa, lyssna på expertrådet!

 

Johanna Påhlstorp, Malin Höjman

22

Mobila RIK i Skåne.

Anette Hill, Anna-Karin Undrén

23

Logopeders praxis och föreställningar gällande implementering av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) med barn och unga med flerfunktionsnedsättning.

Anna Rensfeldt Flink

24

Att följa barn med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar genom en kommunikationsintervention – en studie med mixad metod.

Anna Rensfeldt Flink

25

Verksamhetsutveckling: Autism och selektivt ätande inom barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.

Linda Wångmar Lindhagen, 

Irene Eriksson

26

Avveckling av gastrostomi med hjälp av hungerstimulering.

Linda Wångmar Lindhagen, 

Emma Gotthardsson

27

ALP-INSTRUMENTET

(Avgöra fas i Lärande Processen). En utvärdering av interbedömarreliabilitet.

Eva Svensson

Förtida död hos individer med intellektuell funktionsnedsättning.

Tatja Hirvikoski

29

Ha Koll - att hantera tid och organisera aktiviteter – en gruppintervention för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Birgitta Wennberg

30

Föräldrars förväntningar och åsikter om AKKtiv KomIgång - resultat från 600 föräldraenkäter från 100 kurser i hela Sverige.

Gunilla Thunberg, Britt Claesson

31

Botulinum neurotoxin behandling i övre extremiteter hos barn med CP, karakteristiska och predicerande faktorer för en första BoNT-behandling - en populationsbaserad studie.

Jenny Hedberg Graff

Navigera förändring - Chefers upplevelse av implementeringsprocesser inom habilitering.

Anette Granberg, Anna Duberg

34

Ett tillgängligare innehåll på webben – resultat från EU-projektet Easy Reading.

Eva Holmqvist, Helen Göransson

36

VI SYNS - Att synliggöra personer som lever med en sällsynt neurogenetisk diagnos

– ett filmprojekt.

Adam Thomas, Helena Wandin

Digital samtalsgrupp med grafisk AKK.

Teresia Vikström,

Linda Wångmar Lindhagen

Navigator ACT för föräldrar till barn med funktionsnedsättning - en genomförbar och omtyckt insats inom habiliteringen.

Tiina Holmberg Bergman

37

Äta via munnen, härligt eller? Sväljsvårigheter hos patienter med flerfunktionsnedsättning. 

Pia Sjölund, Angeline Ljungkvist

38

Strukturerad vattendans intervention, SVAN. En metodbeskrivning.

Andre Frank, Marie Matérne

39

Översättning och validitetsprövning av Liverpool Respiratory Symptom Questionnaire (LRSQ).

Cecilia Mårtensson

40

Internetförmedlad psykoedukation för unga med ASD: SCOPE.

Anna Backman

41

Funktionsnivån och associerade svårigheter hos ungdomar 16-25 år med ASD.

Anna Backman

42

Klinisk karaktärisering och prediktiva faktorer hos individer med ASD som diagnosticerats som vuxna.

Anna Backman

43

Kom igång med lek och kommunikation

- En webbsida för tidigare intervention.

Lena Nilsson, Vera Nycander

44

Kom igång med lek och kommunikation

- En föräldrautbildning för alla.

Lena Nilsson, Vera Nycander

46

Ett annorlunda föräldraskap: Utvecklingen av ett föräldrastödsprogram för hantering av utmanande beteenden hos barn med funktionsnedsättningar.

Anna Dahlin, Anders Vilhelmsson

47

Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Mona Pihl

48

Resursteam för patienter med ryggmärgsbråck.

Kerstin Arph Hammargren, 

Marianne de Blank Wirén

Träning av ögonrörelser för förbättrad läsfunktion. En studie av en behandlingsmetod för barn och unga med ögonmotoriska svårigheter vid förvärvad hjärnskada.

 

Helena Magnusson, Julia Falkenström

49

Måltider i familjer där ett barn har gastrostomi.

Ellen Backman

50

Instrument för bedömning av kommunikativ utvecklingsnivå hos personer inom habiliteringen: en litteraturstudie av reliabilitet och validitet.

Ulrica Jonsson

51

Experimentell funktionell analys i utredning – kliniska erfarenheter.

Magnus Starbrink

52

Samtalsgrupp om cerebral pares - alternativt upplägg för att ge föräldrar diagnoskunskap.

Emma Kristoffersson, Malin Höjman

53

Praktiker som möjliggör kommunikation med stöd av en ögonstyrd samtalsapparat i helklass.

Helena Tegler

54

"Det är som att dom är helt avsexualiserade". Intervjuer med habiliteringspersonal om sexualitet i arbetet med ungdomar och deras föräldrar.

Anna-Sofia Bengtsson

55

Habilitering och rehabilitering på distans.

Madeleine Persson, Johanna Svensson

56

Unga vuxna med förvärvad hjärnskada i barndomen - En uppföljning av insatser, stödbehov och svårigheter i vardagen.

Christina Jacobsson, Sofie Nilsson

57

KomIgång online, digitalt föräldrastöd utan

väntetid.

Josefin Hansson

58

Insatser via video inom barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.

Jeanette Ohrberg, Sandra Malmborg

59

Goal attainment scaling (GAS) och dess användbarhet vid utvärdering av behandling för personer med flerfunktionsnedsättning.

Andre Frank, Marie Matérne

DETALJERAT PROGRAM

OCH TIDER FINNS

bottom of page